Komu je pojištění určeno? Všem vlastníkům rodinných domů a bytových jednotek nacházejících se na území České republiky.
Co je možné pojistit v rámci pojištění rodinných domů a bytových jednotek?
rodinný dům pravomocně předaný do užívání včetně stavebních součástí,
rozestavěný rodinný dům včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě, vedlejší stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna)
bazény včetně jejich příslušenství a zastřešení,  skleníky, movité věci umístěné v pojištěné budově a patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy (např. kuchyňská linka, pračka v prádelně, vestavěné skříně), reálně vymezená bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, rozestavěná bytová jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech rozestavěného domu.

 

Proti čemu jsou nemovitosti v rámci pojištění Bydlení pojištěny?
požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem),
vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu,
škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla),
násilné odcizení stavebních součástí,
krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky

 

Dále je možné si pojistit
škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou,
škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku),
sklo pro případ rozbití – skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod.,
krádež vloupáním příslušenství bazénu,
zastřešení bazénu (např. polykarbonát),
solární systémy,
pojištění odpovědnosti občana – vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti – za škodu,
v případě rozestavěné nemovitosti potom pojištění odpovědnosti občana – vlastníka budovy (díla ve stavbě) – za škodu.

 
Proč si pojistit rodinný dům nebo bytovou jednotku u pojišťovny Generali?

Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění podle jeho potřeb,
Pojistná smlouva je jednoduchá, přehledná a srozumitelná,
Bydlení s asistencí představuje komplexní řešení pojištění Vaší nemovitosti včetně odpovědnosti za škodu,
Součástí pojištění je zdarma Domovní asistence. Bezplatná asistenční služba Domovní asistence Vám poskytne nejen cenné informace, ale také odstraní havarijní situaci zdarma. Rovněž je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby zahrnující např. právní asistenci.
Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti klienta na pojistné události. V případě pojistné události dostanete nahrazenu plnou výši škody.
Řádně udržovaná nemovitost je pojištěna na novou cenu bez ohledu na její stáří. Naše definice nové ceny je vstřícnější klientovi než definice ze zákona o pojistné smlouvě:
Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou (zde je v zákoně uvedeno stejnou, což může být např. cena věci stejného opotřebení), stejného druhu a účelu.
Naše definice případného podpojištění je vstřícnější ke klientovi než definice ze zákona o pojistné smlouvě; v případě totální škody obdrží klient sjednanou pojistnou částku.
Náklady na vyklizení místa škody (odvoz suti, stržení dosud stojících částí věci, přepravu a uskladnění použitelných zbytků apod.) v případě pojistné události se poskytují nad sjednanou pojistnou částku.
Pojištění automaticky zahrnuje rovněž škody vzniklé zásahem hasičského sboru při hašení požáru jiného objektu.
Sleva za bezeškodní průběh: pokud nebudete mít v pojistném roce žádnou pojistnou událost, sníží se Vám na další rok pojistné o 5%. Ke snížení může dojít až 6x za dobu trvání pojistné smlouvy.
Automatická indexace: přizpůsobování výše pojistné částky nárůstu hodnoty nemovitosti v důsledku růstu cen stavebních prací a materiálů. Automatická indexace se provádí v případě, že s ní pojistník v pojistné smlouvě souhlasil. Automatickou indexaci může pojistník odvolat.
Nemovitost lze pojistit již od počátku stavby, z pojistného je poskytnuta sleva. Tato sleva zůstává i po dokončení stavby po celou dobu pojištění.
Po dokončení stavby, jejím předání do užívání přechází pojištění rozestavěné nemovitosti automaticky na pojištění dokončené nemovitosti.
Pojištění odpovědnosti vlastníka díla ve stavbě přechází po dokončení stavby automaticky na pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.
Možnost připojištění solárních systémů.